Strona główna | O nas | O marce Dilmah | O marce Saquella | O dostawie | O płatnościach | Regulamin | Pomoc | Kontakt
 
 
Herbata Dilmah Sklep internetowy. Zielona herbata, czarna herbata, akceesoria, filiżanki.

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego herbat Dilmah działającego na stronie www.sklep.dilmah.pl

Warszawa, dn. 25 grudnia 2014 

 

I. Pojęcia

Sklep - sklep internetowy herbat Dilmah i produktów uzupełniających działający na stronie www.sklep.dilmah.pl

Kupujący – osoba zamawiająca produkty za pośrednictwem Sklepu.

Konsument - za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (za art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego)

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający w szczególności zasady korzystania przez Kupujących ze sklepu internetowego www.sklep.dilmah.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

II. Informacje ogólne

1. Właścicielem, operatorem i administratorem Sklepu jest firma Gourmet Foods Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa – importer i dystrybutor herbat Dilmah w Polsce. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000011620, NIP: 118-15-82-146, Kapitał zakładowy: 564 000,00 zł, nr rej. BDO: 000024211

 

 (dalej zwana również Sklepem lub Sprzedawcą).

2. Dane kontaktowe Sklepu:

• E-mail: sklep@dilmah.pl

• Telefon: 22 827 92 68 dostępny w dni robocze od 9.30 do 16.00

• Adres do korespondencji: Sklep internetowy herbat Dilmah, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa.

3. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie dostępnym na stronie www.sklep.dilmah.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu poprzez udostępnienie i wyeksponowanie zmienianych zapisów oraz ich nowej treści na stronie głównej Sklepu co najmniej 14 dni przed datą wprowadzenia zmian. Regulamin o nowej treści będzie obowiązywać po upływie 14 dni od daty udostępnienia wykazu zmian.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

III. Składanie zamówienia

7. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

8. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu - www.sklep.dilmah.pl. Strona jest dostępna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu. W takim przypadku informacja dotycząca ponownego uruchomienia Sklepu znajdować się będzie na stronie www.sklep.dilmah.pl. Przerwa techniczna w funkcjonowaniu Sklepu pozostaje bez wpływu na realizację złożonych zamówień.

9. W kwestii zamówień hurtowych lub zamówień przekraczających w zakresie wybranego produktu zasoby Sklepu prosimy o kontakt z obsługą Sklepu.

10. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

11. Wszystkie ceny towarów i usług transportowych oferowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny wyrażone są w złotych polskich.

12. Ceny przedstawione przy produktach nie uwzględniają kosztów przesyłki. O kosztach przesyłki Kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia.

13. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do:

• zmiany ofert towarów

• wprowadzania do oferty Sklepu nowych produktów

• wycofywania produktów z oferty Sklepu

• przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w trakcie ich trwania.

14. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący zawiera ze Sklepem umowę kupna, przedmiotem której są zamawiane produkty. Potwierdzeniem sprzedaży jest faktura VAT dostarczona Kupującemu wraz z zamówionymi produktami.

15. Umowa kupna-sprzedaży towarów jest zawierana zgodnie z prawem polskim. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej (sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego), a w przypadku gdy powództwo wytaczane jest przez Konsumenta sądem właściwym może być także sąd miejsca wykonania umowy. Jeżeli przedsiębiorca (tj. Sklep) jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia. Odsyłamy również konsumentów do platformy ODR (Online Dispute Resolution) stanowiacej źródło informacji na temat pozasądowego roztrzygania sporów na tle umów zawartych przez internet (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

16. Produkty oferowane przez Sklep są produktami fabrycznie nowymi. Artykuły spożywcze oferowane przez Sklep posiadają odpowiednio długi termin przydatności do spożycia w momencie realizacji zamówienia przez Sklep. W innych przypadkach szczegółowa informacja na temat przydatności produktu do spożycia podana jest w jego opisie. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

17. Sprzedażą promocyjną objęta jest każdorazowo ograniczona pula towarów. Zamówienia na nie realizuje się zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzeń zamówień, aż do wyczerpania puli towarów objętych promocyjną sprzedażą.

18. Kupujący ma prawo zarówno do anulowania zamówienia, jak i do wprowadzania w nim zmian do momentu wysłania lub wydania zamówionych towarów. Czynności anulowania lub zmiany zamówienia można dokonać w formie e-maila, wysłanego na adres sklep@dilmah.pl (konieczne jest podanie danych osobowych i numeru zamówienia). Telefonicznie pod numerem (22) 827 92 68 przyjmowane będą wyłącznie dyspozycje ws. zatrzymania procedury realizacji zamówienia do czasu mailowego anulowania lub zamiany zamówienia. Zwrot zapłaty za zamówienie anulowane lub zmienione, a opłacone “z góry”, odbędzie się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, na podane przez Kupującego konto, przekazem pocztowym, lub przy płatności kartą w drodze uznania rachunku karty. Nie można zmienić ani anulować zamówienia, które zostało już wysłane. Możliwy jest natomiast zwrot zakupionego towaru zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale “Zwroty i Reklamacje”.

19. W chwili obecnej za pośrednictwem Sklepu realizowane są wyłącznie zamówienia z dostawą na terenie Polski. W kwestii zamówień zagranicznych prosimy o kontakt z obsługą Sklepu – będą one traktowane indywidulanie, z indywidulaną wyceną transportu.

20. Status zamówienia można sprawdzić w następujący sposób:

• Dzwoniąc do obsługi Sklepu pod numer (22) 827 92 68 w dni robocze od 9.30 do 16.00.

• Logując się do osobistego konta Kupującego na stronie Sklepu (panel użytkownika → transakcje). Usługa ta dostępna jest wyłącznie dla Kupujących, którzy zarejestrowali się w systemie.

• Czytając komunikaty automatycznie wysyłane e-mailem przez system Sklepu.

• Sprawdzając stronę transakcji dostępną poprzez kliknięcie linka umieszczonego w mailu wysłanym przez Sklep z prośbą o potwierdzenie złożenia zamówienia.

21. Szczegółowa ścieżka zamawiania w Sklepie:

• Zamówienia składane są na stronie Sklepu www.sklep.dilmah.pl

• Kupujący umieszcza produkty w koszyku poprzez kliknięcie ikony symbolizującej koszyk, znajdującej się na karcie produktu (wyświetlony zostanie komunikat „Dodano do koszyka“).

• Na stronie koszyka („Twój koszyk“) Kupujący może:

- usunąć wybrane produkty z koszyka,

- zmienić ilość danego produktu w koszyku,

- przenieść wybrane produkty do schowka,

- wybrać formę dostawy

• Po naciśnięciu pola „Finalizacja zamówienia“ Kupujący zostanie przeniesiony na stronę „Dane nadawcy i odbiorcy“. Dane bilingowe Kupującego, który wcześniej poddał się procedurze rejestracji i/lub zalogowania, pojawiają się automatycznie, przy czym pola są aktywne i można dokonać koniecznych zmian. Dane Kupującego, który nie jest zainteresowany rejestracją w systemie Sklepu, należy w tym momencie odręcznie wprowadzić do formularza. Kupujący musi też potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz jego akceptację. Konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Kupującego w celach handlowych. Dalsze czynności będą możliwe dopiero po zaznaczeniu odpowiednich pól potwierdzających te fakty. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Kupującego w celach marketingowych jest dobrowolne.

• Po naciśnięciu pola „dalej“ Kupujący zostanie przeniesiony na stronę „Wybór płatności“, na której można dokonać wyboru dogodnej formy płatności.

• Naciśnięcie pola „Płacę ...“ oznacza złożenie zamówienia.

• Zamówienie należy potwierdzić poprzez naciśnięcie odpowiedniego linku zawartego w mailu wysłanym Kupującemu po złożeniu przez Niego zamówienia, na adres mailowy podany przez Kupującego podczas składania zamówienia. Wiadomość ta zawiera również link do strony transakcji, na której Kupujący może stale monitorować status zamówienia. Zamówienia nie można potwierdzić inną drogą niż elektroniczna.

22. Wybrany przez Kupującego tryb zamówienia, w tym ceny, transport, sposób płatności są wiążące do czasu dostarczenia Kupującemu zamówionego towaru.

IV. Realizacja zamówienia (przygotowanie do wysłania lub wydania)

23. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowym i kompletnym wypełnieniu przez Kupującego formularza zamówienia oraz potwierdzeniu go. 

24. Zamówienie zostanie zrealizowanie niezwłocznie, jeżeli zamówione produkty są dostępne w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ma możliwość podjęcia decyzji o dalszych losach zamówienia, tj:

• Realizacji częściowej 
• Uzupełnieniu zamówienia o inne produkty 
• Wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację zamówienia 
• Anulowaniu zamówienia w całości

25. Dostępność poszczególnych produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna i podlega aktualizacji.

26. Kompletacja i realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze i trwa standardowo 24h, a w wyjątkowych przypadkach 48h, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 24, i rozpoczyna się w momencie:

• potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (w przypadku skorzystania z opcji płatności „za pobraniem“ do rąk kuriera) 
• wpływu środków na rachunek (w przypadku skorzystania z opcji płatności przelewem na konto Sklepu) 
• otrzymania przez Sklep informacji od firmy eCard o autoryzowaniu transakcji (w przypadku skorzystania z opcji płatności kartą kredytową) lub o poprawnym wykonaniu płatności (w przypadku skorzystania z opcji płatności przelewem elektronicznym).

27. O jakichkolwiek ewentualnych opóźnieniach w realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez obsługę Sklepu.

28. Dodatkowe wskazówki wpisane przez Kupującego w polu „Uwagi“ będą realizowane w ramach możliwości Sklepu.

29. Sklep realizuje i wysyła zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sklep zastrzega sobie również prawo wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu, co pozostaje bez wpływu na realizację złożonych zamówień. W takim przypadku informacja dotycząca ponownego uruchomienia Sklepu znajdować się będzie na stronie www.sklep.dilmah.pl .

V. Odbiór lub dostawa

30. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Skompletowane zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Sklepu lub zostaje ono wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

31. Odbiór osobisty zamówienia odbywa się w siedzibie sklepu stacjonarnego, przy ul. Waryńskiego 28 w Warszawie, w godzinach pracy Sklepu (dni robocze od 10.00 do 19.00, w soboty od 10.00 do 18.00). O tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru, Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową. Zamówienie będzie każdorazowo gotowe do odbioru najpóźniej na drugi dzień roboczy następujący po dniu potwierdzenia złożenia zamówienia. Wcześniejszy odbiór można uzgodnić mailowo lub telefonicznie pod numerem (22) 827 92 68 w dni robocze od 9.30 do 16.00. W siedzibie Sklepu stacjonarnego odebrać można zamówienia internetowe opłacone z góry przelewem lub płatnością elektroniczną. Istnieje także możliwość zrobienia zakupów bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym i opłacenia ich gotówką lub kartą płatniczą. W takim przypadku produkty nie mogą być zamówione przez formularz internetowy.

32. Czas dostawy i godzina dostarczenia przesyłki są uzależnione od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę (Poczta Polska, kurier GLS) i podlega regulaminom tychże firm (dostępne na stronach www.pocztapolska.pl i www.gls-group.eu). W przypadku usługi kurierskiej przewidywany termin doręczenia paczki to 1-2 dni robocze. W przypadku Poczty Polskiej przewidywany termin doręczenia paczki to 3-5 dni roboczych dla usługi ekonomicznej i 1-2 dni robocze dla wysyłki priorytetem (są to standardowe terminy, zwracamy jednak uwagę na to, iż Poczta Polska przyjmuje reklamacje dopiero, gdy czas dostawy wydłuża się do 14 dni).

33. Wysyłka jest realizowana w dniu roboczym, w którym zamówienie zostało skompletowane.

34. Termin otrzymania przesyłki Kupujący może ustalić sumując czas realizacji zamówienia przez Sklep (punkt 26 Regulaminu) oraz czas dostawy (punkt 32 Regulaminu).

35. Dostawę kurierską można monitorować na stronie www.gls-group.eu poprzez wpisanie w odpowiednie pole kodu przesyłki dostarczonego przez Sklep Kupującemu drogą mailową

36. Zaleca się korzystanie z usług kurierskich w przypadku zamawiania akcesoriów porcelanowych, szklanych i produktów o dużej wartości.

37. Zamówiony towar wysyłany jest na adres dostawy podany w zamówieniu.

38. Koszt dostawy ponosi Kupujący zgodnie z poniższym zestawie.niem:

 

 

 

Forma płatności - przedpłata:   
- przelewem na konto Sklepu   
- przelewem elektronicznym z eCard   
- kartą kredytową z eCard

Forma płatności – przy odbiorze:   
- „za pobraniem“ (u kuriera)

Odbiór własny

 

0.00 

-

Poczta Polska – ekonomiczna

do 1kg

16.00

-

 

do 2kg

18.45

-

 

do 5kg

22.15

-

 

do 10kg

29.50

-

Poczta Polska – priorytet

do 1kg

17.20

-

 

do 2kg

19.70

-

 

do 5kg

23.40

 

do 10kg

30.75

-

Kurier

do 20kg

15.00

17.50

  • Powyższe ceny są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i obowiązują na terenie Polski.    

• System Sklepu oblicza automatycznie wagę zamówionych produktów i koszt transportu (dla usług Poczty Polskiej).

• Sklep ponosi koszt dostawy, jeśli zamówienie przekroczy wartość 150zł brutto (po naliczeniu ewentualnych rabatów, a przed dodaniem kosztów dostawy), przy czym dotyczy to wyłącznie dostawy przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej i opłaconej "z góry" (przelewem na konto administratora Sklepu, przelewem elektronicznym lub kartą kredytową).

VI. Płatności

39. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:

• Płatność przelewem bankowym na konto administratora Sklepu (dane do przelewu znajdują się w punkcie 40).

• Płatność gotówką przy dostawie (należność pobierana jest przez kuriera lub listonosza w momencie dostawy).

• Płatność kartą kredytową w internecie (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

• Płatność przelewem elektronicznym (funkcja udostępniona dla właścicieli kont internetowych w następujących bankach: Inteligo, mBank, MultiBank, PKO BP, Bank Zachodni WBK, Bank BPH, Bank Pekao, Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, Citi Handlowy, Bank Ochrony Środowiska, Millennium Bank, Alior Bank, Meritum Bank, Toyota Bank, Euro Bank S.A., Crédit Agricole Bank Polski, Alior Sync, Deutsche Bank PBC, Idea Bank, Volkswagen Bank, Bank Pocztowy).

40. Dane do przelewu bankowego na konto administratora Sklepu:

Raiffeisen Bank Polska S.A. 
94 1750 0009 0000 0000 1105 4657 
Gourmet Foods Sp. z o.o. 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A 
01-531 Warszawa.

Jako tytuł przelewu proszę podać numer zamówienia otrzymany w potwierdzeniu zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego (lub nazwę firmy). Regulaminowy czas na realizację przelewu to 7 dni roboczych.

41. Przelewy internetowe oraz płatności kartą kredytową są obsługiwane przez serwis eCard, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Dane Kupującego realizującego płatność poprzez serwis eCard są przekazywane bezpośrednio do serwisu eCard, z pominięciem Sklepu internetowego. Należność za zamówienie pobierana jest przez serwis eCard tuż po złożeniu zamówienia.

VII. Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

42. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może on w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 43 i 44 Regulaminu.

43. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że zdecydował się je ponieść Sklep. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

44. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

45. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy (tj. Sklepowi) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Sklepu (  dostępny tutaj   ).

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 
• dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca (tj. Sklep) wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

46. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas jego transportu. Do przesyłki prosimy załączyć oryginalną fakturę VAT oraz wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (  dostępny tutaj  ). Zwracany towar należy przesłać na adres Sklepu: Sklep internetowy herbat Dilmah, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa 

47. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z zastrzeżeniem pkt 44 Regulaminu). Jeżeli jednak Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

48. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

49. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

REKLAMACJE

50. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

51. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodności z umową zakupionego towaru w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

52. Kupujący może składać reklamacje w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy herbat Dilmah, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa  lub w formie elektronicznej na adres: sklep@dilmah.pl

53. Reklamacja powinna wskazywać stwierdzoną przez Kupującego niezgodność towaru z umową lub inną wadę fizyczną / prawną. Prosimy o dokładne opisanie przyczyny reklamacji produktu, dodanie próbki reklamowanego produktu (zabezpieczonej tak, by nie wpływały na nią warunki zewnętrzne związane z transportem), podanie na podstawie informacji zawartych na opakowaniu dokładnej nazwy produktu, gramatury i numeru partii.

54. Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy: 
• jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
• jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. 
• obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 
• Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

55. Żądanie wymiany rzeczy albo usunięcia wady 
• jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. 
• Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. 
• Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

56. Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do nadesłanych reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie ich załatwienia. 

57. Prosimy o sprawdzenie w chwili odbioru przesyłki, czy opakowanie nie jest uszkodzone, czy jest zabezpieczone firmową taśmą z nazwą firmy Gourmet Foods i czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jego wcześniejszego otwierania. Zalecamy też sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub listonosza, a w szczególności w przypadku zauważenia śladów naruszenia / uszkodzenia opakowania. Prosimy o jak najszybsze poinformowanie Sklepu o uszkodzonej przesyłce. Celem udokumentowania reklamacji w zakresie uszkodzeń towaru podczas transportu wskazanym jest dołączenie do reklamacji protokołu spisanego w obecności i przy udziale doręczyciela.

58. Do korzystania ze Sklepu internetowego potrzebne są:

• komputer PC z systemem operacyjnym i dostępem do sieci Internet, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej 
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

Kupujacy uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego www.sklep.dilmah.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kupujący zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego www.sklep.dilmah.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego www.sklep.dilmah.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

59. Informacje o produktach umieszczone na kartach produktów, takie jak opis, składniki czy gramatura pochodzą od producentów produktów.

VIII. Polityka prywatności

60. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe Kupujących są przechowywane w bazie danych Sklepu, której administratorem jest firma Gourmet Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6a. Dane te są zbierane, przechowywane i przetwarzane wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Zachowane są przy tym wymogi zabezpieczenia danych określone w ustawie o ochronie danych osobowych. Kupujący dysponuje prawem wglądu, poprawiania i usunięcia własnych danych. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do osobistego konta Kupującego. Dodatkowo ci Kupujący, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i edukacyjnych Sklepu mają prawo do żądania zaprzestania przetwarzania ich danych w tychże celach. Żądanie to należy pisemnie zgłosić obsłudze Sklepu lub samodzielnie zrezygnować z uprzednio zaprenumerowanego newslettera poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu.

61. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody [ art. 6 lit. ust. 1 lit. a/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO” ]. Dane są w posiadaniu Sklepu do momentu wycofania przez Kupującego zgody na ich dalsze przetwarzanie. Kupujący ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego Kupujący może ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. Realizacji jednego ze swoich praw Kupujący może dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres gf-rodo@gourmetfoods.pl . Szczegółowe informacje związane z ochroną danych osobowych dostępne są w  Polityce prywatności.

62. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej czy przelewem elektronicznym obsługę Kupującego przejmuje serwis eCard. Serwis eCard jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze te znajdują się na bezpiecznym serwerze i są szyfrowane odpowiednimi nowoczesnymi technologiami. Sklep nie ma dostępu do tych danych.

IX. Prawa autorskie

63. Wszelkie teksty i zdjęcia zawarte na stronach Sklepu i firmy Gourmet Foods Sp. z o.o. są własnością firmy Gourmet Foods Sp. z o.o. i podlegają prawu autorskiemu. Kopiowanie i użytkowanie tychże wymaga zgody firmy. Partnerów Sklepu i firmy Gourmet Foods Sp. z o.o. chcących skorzystać z bazy zdjęć i tekstów produktowych prosimy o kontakt z obsługą Sklepu. Naruszenie ww. praw autorskich będzie skutkować sankcjami przewidzianymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

X. Prezenty

64. Sklep oferuje bezpłatnie możliwość zapakowania zamówionych produktów „na prezent“ (pod warunkiem, iż nie jest to szkło lub porcelana, które wymagają - z uwagi na bezpieczeństwo podczas transportu - bezpiecznego ochronnego opakowania) i przesłania ich do innego odbiorcy i na inny adres dostawy niż adres Kupującego. W tym celu należy uważnie wypełnić w formularzu zamówienia pola dotyczące adresu dostawy. W polu „Uwagi“ prosimy wpisać wszelkie potrzebne dodatkowe wskazówki. W ww. przypadku faktura jest dostępna na życzenie Kupującego.

Pytania i uwagi do regulaminu prosimy kierować na adres: sklep@dilmah.pl

Poprzednią wersję regulaminu jest dostępna na stronie: http://www.sklep.dilmah.pl/f/pl/regulamin2013.html